skip to Main Content

Algemene Gebruiksvoorwaarden

 1. Welkom bij Green Electric;

Welkom op de website van www.GreenElectric.nl. Wij bedanken u voor uw bezoek.

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) zijn met ingang van 1 september 2019 van toepassing op ieder gebruik van deze website www.greenelectric.nl (de “Website”) (via alle soorten software applicaties), op alle diensten die door Green Electric worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Green Electric aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.

Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Green Electric raadt iedereen die gebruik maakt van de Website of van een van deze diensten (een “Gebruiker”) aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. Green Electric kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan deze regelmatig opnieuw te lezen.

 

 1. Registratie door de gebruiker;

(1) Het gebruik van bepaalde Diensten van Green Electric vereist de registratie van de Gebruiker op de Website. Registratie is alleen toegestaan voor meerderjarige en volledig handelingsbekwame Gebruikers.

(2) Bij de registratie dient de Gebruiker zijn naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en een wachtwoord op te geven. De gebruiker dient de gegevens op het registratieformulier naar waarheid in te vullen en bij (latere) wijzigingen de geregistreerde gegevens onmiddellijk te actualiseren. Elke Gebruiker mag zich slechts één keer bij Green Electric registreren. Registraties zijn niet overdraagbaar en mogen alleen door de Geregistreerde Gebruiker gebruikt worden.

(3) Het e-mailadres en het wachtwoord vormen de toegangsgegevens voor het gebruik van de registratie plichtige Diensten van Green Electric. De Gebruiker dient zijn wachtwoord geheim te houden en mag deze niet aan derden doorgeven. Indien derden toch kennis nemen van het wachtwoord van de Gebruiker, dient de Gebruiker dit onmiddellijk aan Green Electric te melden en het wachtwoord te wijzigen.

(4) De ingevoerde persoonsgegevens zullen door Green Electric worden verwerkt en bewaard om een Advertentie tot één Gebruiker te kunnen herleiden en om de in de Voorwaarden opgenomen op de Gebruiker rustende plichten te kunnen afdwingen. Voor de verzamelde persoonsgegevens en de verwerking daarvan geldt tevens de Privacy Statement

(5) Green Electric behoudt zich het recht voor om registraties waarbij de Gebruiker zich langer dan 12 maanden niet aangemeld heeft, te verwijderen.

(6) Green Electric behoudt zich het recht voor om de Gebruiker uit te sluiten van (verder) gebruik van de Website, onder meer door zijn registratie te blokkeren, indien de Gebruiker in strijd handelt met de Voorwaarden en/of indien een Gebruiker de belangen en/of de goede naam Green Electric schaadt.

 

 1. Bescherming van uw privacy;

In onze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Website gebruikt.

 

 1. Niet toegestaan gebruik van de Website;

De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden. Behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten tot een maximum aantal van 10 Advertenties of 10 hyperlinks naar Advertenties. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik in persoonlijke web-blogs of andere persoonlijke websites. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden. Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers die een Advertentie plaatsen op de Website (“Adverteerders”) (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of Adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

Op de databank met Advertenties rust het databankrecht van Green Electric. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met Advertenties op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met Advertenties herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet. Ook is het de Gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar Advertenties op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Green Electric is verkregen. Tenzij Green Electric daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners), is het niet toegestaan om Advertenties op de Website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem, of op enige andere wijze dan via de normale route om een Advertentie te plaatsen.

Het is niet toegestaan om Advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij Green Electric daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners).

 

 1. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan;

Uw reactie op een advertentie en eventuele vervolgberichten tussen koper en adverteerder worden via de servers van Green Electric verzonden.

Voor het melden van illegale en inbreuk makende advertenties, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u direct contact op te nemen met Green Electric, zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft. Klachten omtrent oplichting kunt u melden via ons Contactformulier.

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of de Privacyverklaring, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. Green Electric kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:

 1. Green Electric kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van Green Electric of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende Gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van advertenties of reacties; en/of
 2. Green Electric kan een of meerdere Advertenties van de Gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door Gebruiker betaald bedrag.

Green Electric kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan Green Electric binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie.

 

 1. Wij geven geen garanties;

Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.

Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud  van spel- of typefouten.

 

 1. Beperking aansprakelijkheid Green Electric;

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door;

(1) gebruik van de diensten van Green Electric;

(2) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;

(3) onjuiste informatie op de Website;

(4) afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de Website; of

(5) wijzigingen in de diensten van Green Electric of wijzigingen in of op de Website.

Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal

a) de totale vergoeding die de Gebruiker aan Green Electric heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of

(b) € 150, al naar gelang wat hoger is.

 

 1. Wijzigingen van de diensten en de Website;

Green Electric kan de Website of delen daarvan te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijk termijn aan te kondigen voordat deze zou worden doorgevoerd.

 

 1. Websites en diensten van derden;

De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Green Electric heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites.

 

 1. Klachtenregeling;

Klachten over de dienstverlening van Green Electric kunt u indienen door middel van het contactformulier. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 1 maand in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

 

 1. Overige bepalingen;

Green Electric is gevestigd in Almere. Green Electric heeft BTW nummer ********  en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer ******.
* deze gegevens worden nog aangevuld

Green Electric kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te alle tijde wijzigen. Green Electric zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van Green Electric gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

Indien wij een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door Green Electric zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet.

Kennisgevingen aan Green Electric (anders dan inzake inbreukmakende of op andere wijze onrechtmatige Advertenties)  kunnen worden gericht aan Green Electric (Support@greenelectric.nl) Kennisgevingen aan Gebruikers zullen worden gestuurd naar het opgegeven e-mail adres.

Green Electric is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten die betrekking hebben op de diensten van Green Electric over te dragen aan een van haar groepsvennootschappen. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen Green Electric en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van Green Electric en de Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de Gebruiksvoorwaarden, zal enkel de rechtbank te Amsterdam bevoegd zijn, tenzij het geschil is voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform. Indien de Gebruiker handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze Gebruiker verder de optie om binnen een maand nadat Green Electric zich op de bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam beroept, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 

 1. Eigen ervaringen;

Gebruikers kunnen worden gevraagd om een beoordeling te geven over een Adverteerder met wie zij over een advertentie hebben gecommuniceerd, veel interactie hebben gehad, beoordelen door middel van ‘Ervaringen’. De gegeven beoordeling bestaat uit een aantal sterren en een standaardtekst die de gebruiker kiest. De beoordeling is publiek zichtbaar enkele dagen nadat deze is gegeven.

Green Electric heeft geen invloed op de beoordelingen via Ervaringen. Het kan gebeuren dat een beoordeling de feitelijke situatie niet (geheel) correct weergeeft.

Een beoordeling:

 1. moet naar waarheid worden gedaan;
 2. moet betrekking hebben op de betreffende Adverteerder;
 3. moet betrekking hebben op de Advertentie waarvoor de optie tot beoordelen wordt geboden;
 4. mag niet worden gedaan met het waarschijnlijke oogmerk de Adverteerder te schaden of anderszins misbruik te maken van Ervaringen.